NOTA INFORMATIVA: ASPECTES A CONSIDERAR PER DONAR PUBLICITAT ALS ACORDS DE LES CORPORACIONS LOCALS

 


La publicitat dels acords de les corporacions locals és un dels elements bàsics per donar compliment al principi de transparència que ha de regir l’actuació de les administracions públiques, i per a estimular la participació ciutadana en els afers públics (articles 69.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 154.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). 

Els articles 70.1 de la citada Llei 7/1985 i 156.1 de l’esmentat  Decret Legislatiu 2/2003 estableixen la publicitat de les sessions del ple de les corporacions locals, excepte en el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. 

Seguidament, les normes citades especifiquen que no són públiques les sessions de la Junta de Govern Local. 

L’art. 156.2 del citat DL 2/2003 declara públiques també les sessions dels òrgans de participació que es creïn. 

L’art. 156.3 indica que les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple.

 

Juntes de govern - Any 2011

  Junta de Govern 13 de gener de 2011
  Junta de Govern 27 de gener de 2011
Junta de Govern 10 de febrer de 2011
  Junta de Govern 25 de febrer de 2011
  Junta de Govern 10 de març de 2011
   
 

Juntes de govern - Any 2010

 
Junta de Govern 14 de gener de 2010
  Junta de Govern 28 de gener de 2010
  Junta de Govern 11 de febrer de 2010
Junta de Govern 25 de febrer de 2010
  Junta de Govern 11 de març de 2010
  Junta de Govern 25 de març de 2010
  Junta de Govern 15 d' abril de 2010
  Junta de Govern 29 d' abril de 2010
  Junta de Govern 13 de maig de 2010
  Junta de Govern 27 de maig de 2010
  Junta de Govern   3 de juny de 2010
  Junta de Govern  29 de juny de 2010
  Junta de Govern  15 de juliol de 2010
  Junta de Govern  28 de juliol de 2010
  Junta de Govern  09 de setembre de 2010
  Junta de Govern  23 de setembre de 2010
  Junta de Govern  07 d'octubre de 2010
  Junta de Govern  21 d'octubre de 2010
  Junta de Govern  04 de novembre de 2010
  Junta de Govern  18 de novembre de 2010
  Junta de Govern  09 de desembre de 2010
  Junta de Govern  23 de desembre de 2010
  

Juntes de govern - Any 2009

 
Junta de Govern 15 de gener de 2009
  Junta de Govern 29 de gener de 2009
  Junta de Govern 12 de febrer de 2009
  Junta de Govern 05 de març de 2009
  Junta de Govern 19 de març de 2009
  Junta de Govern 02 d' abril de 2009
  Junta de Govern 23 d' abril de 2009
  Junta de Govern 07 de maig de 2009
  Junta de Govern 28 de maig de 2009
  Junta de Govern 11 de juny de 2009
  Junta de Govern 30 de juny de 2009
  Junta de Govern 09 de juliol de 2009
  Junta de Govern 23 de juliol de 2009
  Junta de Govern 03 de setembre de 2009
  Junta de Govern 17 de setembre de 2009
  Junta de Govern 08 d' octubre de 2009
  Junta de Govern 22 d' octubre de 2009
  Junta de Govern 05 de novembre de 2009
  Junta de Govern 19 de novembre de 2009
  Junta de Govern 3 de desembre de 2009
  Junta de Govern 17 de desembre de 2009