Ordenances, reglaments i mapes

Ordenança M. Sorolls i Vibracions
Ordenança M. de Tinença d'animals
Ordenança M. de Camins
Ordenança M. Llicència Primera Ocupació
Ordenança M. de rètols, tendals, marquesines i els altres elements publicitaris
Ordenança municipal de Civisme i convivència ciutadana
Ordenança Fiscal 01 (IBI)
Ordenança Fiscal 02 (IVTM)
Ordenança Fiscal 03 (I. OBRES)
Ordenança Fiscal 04 (PLUSVÀLUA)
Ordenança Fiscal 05 (TAXES)
Ordenança Fiscal 06 (ESCOMBRARIES)
Ordenança Fiscal 07.1 (DOMINI PÚBLIC)
Ordenança Fiscal 07.2 (DOMINI PÚBLIC)
Ordenança Fiscal 08 (AIGUA)
Ordenança Fiscal 09 (GUALS)
Ordenança Fiscal 10 (NETEJA PARCEL·LES)
Ordenança Fiscal 11 (PREUS VENDA PÚBLICS
Ordenança Fiscal 12 (CONTRIBUCIONS ESPECIALS)
Ordenança Fiscal 13 (RECAPTACIÓ I FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT )
Ordenança Fiscal 14 (IAE)
Ordenança Fiscal 15 (RETIRADA DE VEHICLES)
Ordenança Fiscal 16 (PREU PÚBLIC WIFI MUNICIPAL)
Ordenança Fiscal 17 ( PREVENCIO I CONTROL AMBIENTAL)
Ordenança fiscal 18 (CONTRIBUCIONS ESPECIALS COL.LECTOR SANEJAMENT CR LLUÍS ROURA)
Reglament del servei d’aigua a Massanes

Mapes

Mapa de capacitat acústica de Massanes
Mapa de capacitat acústica de Massanes (nuclis)
DESCARREGA ADOBE

Per visualitzar els documents necessites l'Adobe