Assemblea de CONGIAC

El dia 11 de maig es va celebrar a Manresa l’Assemblea Ordinària del Consori per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. La sessió es va celebrar al Museu de la Tècnica de Manresa i els punts més importants a tractar van ser la incorporació de nous membres al Consorci i l’aprovació de la modificació dels Estatuts de CONGIAC.

Les principals finalitats de CONGIAC són:

  • Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics mediambientals, contribuir a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que presten als ciutadans els seus consorciats i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i mediambientals disponibles.
  • Potenciar la col·laboració entre els seus consorciats.
  • Col·laborar i cooperar amb altres administracions territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient, per l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú.
  • Defensar els interessos dels municipis consorciats front les administracions hidràuliques territorials i institucionals i tercers.
  • Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar part o la totalitat del cicle de l’aigua i el medi ambient en els municipis consorciats.
  • Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
  • Realitzar les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l’aigua i del medi ambient.